top of page

לימוד חשבון בגן חובה

חוברת עבודה ללימוד ותרגול חשבון

לימוד חשבון בגן חובה
חוברת עבודה בחשבון לגן חובה

החינוך המתמטי מתחיל בגן חובה. הסביבה הלימודית בגן עשירה בפעילויות כמו הקראת סיפורים, שירים ומשחקים. הפעילויות בגן תורמות לפיתוח מיומנויות מתמטיות בקרב הילדים ובהן זיהוי ספרות ומספרים, מניה וספירה, הפחתה והוספה של כמויות  וזיהוי צורות וגופים הנדסיים. לצד רכישת יכולות אלו הילדים מפתחים חשיבה מתמטית בפעולות כמו מיון פריטים, השוואה בין כמויות, התאמה חד ערכית, סדרות מספרים וחלוקת פריטים לזוגות או לקבוצות. בחוברת זו נעשה ניסיון להציג את הנושאים העיקריים הנלמדים ונרכשים בסביבת גן המטפח לימוד חשבון. המשימות מותאמות לגילאי גן חובה ומוצגות לפני הלומדים על ידי תרגילים, ובעיקר בעזרת המחשות. זוהי חוברת צבעונית, מאורגנת, מסודרת ובהירה.

דפי עבודה בחשבון לגן חובה
דפי תרגול לחשבון כיתה א
bottom of page